لیست خطاهای سرور

لیست خطاهای سرور

لیست خطاهای سرور لیست خطاهای سرور   کد 100 , ادامه ارسال ( Continue )   کد 100 در معنای این است که سرور خواهش مرورگر را اخذ نموده است و مرورگر قادر است ادامه داده ها را ارسال کند , این کد به ویژه در مواردی که حجم متعددی از اطلاعات به فرض از […]