بازاریابی مبتنی بر موقعیت مکانی

بازاریابی مبتنی بر موقعیت مکانی

بازاریابی بر پایه ی وضعیت مکانی چیست؟   بازاریابی مبتنی بر موقعیت مکانی   بازاریابی بر طبق حالت مکانی , یک راهکار بازاریابی بی واسطه است که در آن , بازاریابان از حالت مکانی دستگاه‌های گوشی برای اطلاع دادن به یوزرها , در خصوص یک کسب‌و فعالیت نزدیک , استعمال میکنند . در حقیقت , […]