پردازش موازی

پردازش موازی

پردازش موازی   پردازش موازی حوزه پردازش موازی با روش های الگوریتمی و معمارانه برای ارتقای کارایی یا این که بقیه خصیصه های رایانه های دیجیتال ( نظیر اثربخشی هزینه و امکان اطمینان ) از روش صورت های متعدد همروندی سروکار دارااست . گرچه محاسبات همروند در اوایل ظهور کامپیوترهای دیجیتال مطرح بود , اما […]